;

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΕΟΛΙΘΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ !!!


 Ανάκληση της αριθμ. πρωτ. οίκ. 5951/14.3.2013 απόφασής μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του Π.Δ. 142/23-12-2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-2-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
γ) Του Ν.669/77 «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων».

δ) Του Π.Δ.285/79 «Περί εκμισθώσεως δημόσιων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μάρμαρων» .
ε) Του άρθρου 21 παρ.2 του Ν.2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση. λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 21 του Ν.2690/1999(ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την με αριθμ. πρωτ. οίκ. 5951/14.3.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΟΡ1Υ-ΓΧΗ) απόφασή μας περί «Καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης» με την οποία καταγγέλθηκε η σύμβαση μίσθωσης δημόσιας λατομικής έκτασης βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου), έκτασης 161.265,28 τ.μ. στην περιοχή
«Παλαιοχώραφο» του Δ.Δ. Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας (πρώην Τριγώνου) Ν. Έβρου που καταρτίσθηκε - δια του αριθμ. 8360/20.5.2011 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ορεστιάδας Σουλτάνας Θεοδοσίου Φυσεκίδου -μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και της ομόρρυθμης εταιρίας « Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., GEO- VET».

3. Την από 21.3.2013 υπεύθυνη δήλωση «Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., GEO- VET» συνημμένα με την οποία μας υποβλήθηκε απλό φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθ. ΑΒΜ : Β 2013/95/14.3.2013 Διάταξης του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ορεστιάδας προς τον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.

4. Την από 22.3.2013 επιστολή της «Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., GEO- VET» με θέμα «Υποβολή νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της υπ’ αριθ. 95/14.3.2013 Διάταξης του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ορεστιάδος και εξ αυτής αναγκαία υποχρέωσή σας για άμεση ανάκληση – ακύρωση και εξαφάνιση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5951/14.3.2013 αποφάσεώς σας».

5. Την αριθμ. πρωτ. οίκ.7017/29.3.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΡ1Υ-Ψ0Η) απόφασή μας περί αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ 5951/14-3-2013 απόφασής μας μέχρι να περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας  μας η οριστική διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.

6. Την από 28.5.2013 επιστολή της εταιρείας Ν. Αλεξανδρίδης και Σία O.Ε., «GEO-VET» με θέμα «Επιβαλλόμενη ακύρωση της σε βάρος μας υπ’ αριθ. πρωτ. : οικ. 5951/14.3.2013 απόφασής σας, σύμφωνα με το νόμο, την υπ’ αριθ. 95/14.3.2013 Διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδος, που έγινε δεκτή από τον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης-αριθ.482/16.5.2013) και τα πραγματικά γεγονότα-περιστατικά», και η συνημμένη με αυτή Αριθ. Δικ. Αρχ. 482/16.5.2013 Διάταξη του Αντιεισαγγελέα Εφετών Θράκης καθώς και η αριθ. 84/2013/14.5.2013 Βεβαίωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ορεστιάδας.

7. Την από 13.6.2013 επιστολή της εταιρείας Ν. Αλεξανδρίδης και Σία O.Ε. «GEO-VET», με θέμα «Η ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5951/14.3.2013 απόφασή σας».

8. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

9. Επειδή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της Αριθ. Δικ. Αρχ. 482/16.5.2013 Διάταξης του Αντιεισαγγελέα Εφετών Θράκης, ο Αντιεισαγγελέας Εφετών Θράκης συμφωνεί με τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ορεστιάδας, για την αρχειοθέτηση της δικογραφίας μόνο κατά το μέρος που αφορά στο Γενικό Γραμματέα της ΑΔΜΘ και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, χαρακτηρίζοντας ρητά ως «… πλήρως τεκμηριωμένη …» τη Διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ορεστιάδας, και ότι επικαλύπτει «…όλες τις διαστάσεις του διερευνώμενου θέματος …»
10. Επειδή, ο Αντιεισαγγελέας Εφετών Θράκης και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ορεστιάδας με τις υπ’ Αριθ. Δικ. Αρχ. 482/16.5.2013 και ΑΒΜ : Β 2013/95/14.3.2013 αντίστοιχα Διατάξεις τους υπεισήλθαν στα ζητήματα ουσιαστικού διοικητικού δικαίου της εξεταζόμενης υπόθεσης και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου έκριναν ότι : «… Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα πως δε συνάδουν καθόλου η επίμονη στάση του ΥΠΕΚΑ με συνεχείς οχλήσεις προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για δημόσιο διαγωνισμό, με τα επίσημα αποτελέσματα του ΙΓΜΕ βάση των οποίων πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός … Κατόπιν όλων αυτών, φρονούμε πως νομίμως εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 906/22-3-2011 και 906/22-3-2011 (εκ παραδρομής αναφέρεται δεύτερη φορά η 906/22-3-2011 αντί του ορθού 940/24.3.2011) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και προχώρησε η απευθείας ανάθεση στην ενδιαφερόμενη εταιρία και νομίμως παραλείπει ακόμα και σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ (ακόμη και μετά την αλλαγή του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είναι διορισμένος από την Κυβέρνηση και όχι εκλεγμένος) να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό. Συνεπώς, δεν συντρέχουν ενδείξεις άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του τέως Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ, Θύμιου Σώκου του Νικολάου και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» Ιωάννη Βορδογιάννη του Χρήστου. Παρακαλούμε όπως, εφόσον συμφωνείτε, εγκρίνετε την ενέργειά μας, άλλως παραγγείλετε τις κατά την κρίση Σας δέουσες ενέργειες.»

11. Επειδή, γίνεται δεκτό ότι η διοίκηση στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας της και πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, οφείλει να εξετάζει και να αξιολογεί τις ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης και από την αξιολόγηση αυτών να οδηγείται στην ορθότερη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές, της επιεικείας, της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε, την υπ’ αριθ. πρωτ. 5951/14-3-2013 απόφασή μας για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η αριθμ. πρωτ. οίκ.7017/29.3.2013 απόφασή μας.

Ο Γενικός Γραμματέας

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Αθανάσιος Καρούντζος

Κοινοποίηση :

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Διεύθυνση Μεταλλευτικών & Βιομηχανικών Ορυκτών Τμήμα Β΄
Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ
2. GEO-VET
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βαϊνδηρίου 33
561 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Εσωτερική διανομή :

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί.Τα σχόλια είναι ελεύθερα για όλους , μπορείτε να είστε όσο αυστηροί θέλετε αλλά μην βρίζετε για να μην αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε.
Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.